Regulamin portalu kreatywne-lodzkie.pl

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem portalu kreatywne-lodzkie.pl, jest Fundacja Fundacja MORE CREATIVE z siedzibą w 91-120 Łódź, ul Aleksandrowska 22 lok. 20, REGON: 388021547, NIP: 9472003861
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do użytkowników portalu i określa jego zasady
 3. Użytkownik Portalu może skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem: Telefonu - pod numerem: + 48 735954390 Adresu poczty elektronicznej: hello@lodzkreatywnie.pl Korespondencyjnie na adres siedziby Usługodawcy.

Definicje

 1. Użytkownik Portalu – każdy podmiot który korzysta z Portalu, w tym również gość, przemysł kreatywny, firmy i inne
 2. Przemysł kreatywny – podmiot działający w branży kreatywnej czyli wyróżniającej się działalnością kreatywną wśród biznesu
 3. Pakiet kreatywny - Usługa świadczona drogą elektroniczną świadczona na rzecz Przemysłu kreatywnego dostępna jako zorganizowany zespół opcji i funkcji dostępnych dla podmiotu na stronie internetowej Portalu umożliwiająca korzystanie z usług świadczonych przez Właściciela portalu na zasadach określonych w Regulaminie lub umowie zawieranej między Usługodawca i Przedsiębiorcą.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin,
 5. Rejestrujący – Przedsiębiorca/ Podmiot kreatywny dokonujący rejestracji w Portalu celem korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę,

Rozdział II
§1 Szczegóły działania portalu

 1. Portal kreatywne-lodzkie.pl poświęcona jest tematom przemysłów kreatywnych na terenie woj. Łódzkiego, wszelkich inicjatyw, wydarzeń, osobowości i biznesów związanych z branżą kreatywną
 2. Każdy podmiot kreatywny ma możliwość założenia i prowadzenia własnego profilu celem promocji / informacji o swojej działalności, inicjatywie, osobowości i wydarzeniach realizowanych na terenie woj. Łódzkiego.
 3. Założenie profilu kreatywnego powoduje akceptację regulaminu i polityki prywatności portalu
 4. Użytkownicy portalu zakładając własny profil zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w życiu portalu, wszelkich działaniach prowadzonych przez portal i innych akcjach mających na celu wspieranie i promocję kreatywności w regionie
 5. Użytkownicy mogą wybrać dowolny pakiet z opisanych pakietów portalu – w zależności od tego jakie działania chce prowadzić i realizować poprzez portal tym samym zgadzając się na zakres określonych profitów w ramach konkretnego pakietu.
 6. W każdym momencie użytkownik może zwiększyć swój pakiet poprzez wykupienie wyższego pakietu oferowanego przez portal.
 7. Użytkownik może zażądać usunięcia treści dodanych do strony. Żądanie takie zgłaszać należy drogą mailową na adres: biuro@kreatywne-lodzkie.pl
 8. Portal pobiera opłatę abonamentową od użytkownika portalu według stawek pakietowych
 9. Wszelkie środki finansowe zebrane w ramach opłat abonamentowych przeznaczone są na działalność statutową organizacji
 10. Dodatkowo każde 10% dowolnej wpłaty przeznaczane jest na wpieranie organizacji prozwierzęcej z terenu województwa.

§ 2 Ochrona danych osobowych
Zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę oraz związane z tym prawa i obowiązku Użytkownika Portalu określone zostały w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Portalu.

§ 3 Zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym
Zakazane jest dostarczanie do Portalu przez Użytkownika Portalu treści o charakterze bezprawnym w tym w szczególności naruszających dobra osobiste osób trzecich, a także podejmowanie działań mogących wpływać na prawidłowość działania Portalu.

§ 4 Wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy

 1. Usługodawca informuje, że w związku ze świadczonymi usługami współpracuje z Przedsiębiorcami uprawnionymi do zamieszczenia na stronie internetowej Portalu treści odnoszących się w sposób pośredni lub bezpośredni do tychże Przedsiębiorców.
 2. Usługodawca informuje, że z uwagi na źródło pozyskiwania treści o których mowa w pkt. 1, nie ponosi odpowiedzialności za ich merytoryczny kształt, prawdziwość oraz aktualność, jak również przydatność tych treści dla Użytkownika Portalu.
 3. Usługodawca nie gwarantuje, że korzystanie z usług przez niego świadczonych będzie skutkować uzyskaniem przez Użytkownika Portalu oczekiwanych przez niego efektów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika Portalu, zawartych na stronie internetowej Portalu treści.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w związku z udostępnieniem przez Przedsiębiorcę swojego lLoginu i Hasła osobom trzecim.

Rozdział III
Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę
§ 5 Rodzaje usług

 1. Usługodawca świadczy następujące usługi:
  1. Usługi świadczone drogą elektroniczną – o których mowa w Rozdziale IV,
 2. Inne usługi – o których mowa w Rozdziale VI,

Usługi świadczone drogą elektroniczną
§ 6 Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika Portalu

 1. Usługodawca w ramach swojego Portalu świadczy na rzecz Użytkowników Portalu następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:
  1. Dostęp do Katalogu Przemysłów kreatywnych– pozwalający na wyszukiwanie danych kontaktowych oraz informacji odnoszących się do profilu i przedmiotu działalności gospodarczej Przedsiębiorców, sklasyfikowanych według kategorii ich działalności,
  2. Dostęp do Mapy przemysłów kreatywnych – pozwalających na wyszukanie przemysłu na interaktywnej mapie województwa
  3. Dostęp do bazy Inicjatyw, wydarzeń, postów i innych - pozwalający na wyszukiwanie, umieszczanych przez Przedsiębiorców w Portalu, informacji dotyczących inicjatyw, wydarzeń, akcji prowadzonych przez Profile kreatywne
  4. Możliwość przeglądania i zapoznawania się przez Użytkowników Portalu z pozostałą Multimedialną Zawartością Portalu w tym przeglądanie osobowości, artykułów sponsorowanych, informacji iartykułów publikowanych przez portal.
 2. Usługi o których mowa w pkt. 1 świadczone są na rzecz Użytkownika Portalu wyłącznie w celu w jakim zostały umieszczone w Portalu, a zatem w celach promocyjno-informacyjnych i marketingowych Przemysłów kreatywnych, udzielania informacji o ich usługach, przedmiocie działalności i danych kontaktowych Przedsiębiorców, a w przypadku Multimedialnej Zawartości Portalu wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych.

§ 7 Konto Klienta inaczej zwany Profil

 1. Celem skorzystania z usługi Konto Klienta koniecznym jest dokonanie rejestracji w Portalu.
 2. Przeprowadzenie rejestracji wymaga wykonania następujących czynności:
  1. Wybrania opcji „zarejestruj się” na głównej stronie portalu,
  2. Wypełnienia formularza rejestracji poprzez podanie wymaganych w nim danych i informacji. Do wymaganych dla prawidłowej rejestracji danych należy wskazanie w pierwszej kolejności adresu email oraz hasła do kota profilu
  3. Zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu,
  4. Wybrania opcji „Rejestruj” wyrażającej wolę założenia Konta Klienta.
  5. W drugiej kolejności uzupełnienie szczegółowych danych profilu w tym podanie danych kontaktowych, numeru NIP
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania weryfikacji spełniania przez Rejestrującego się warunku o którym mowa w §1 . Usługodawca zastrzega możliwość nie świadczenia usługi Konto Klienta w przypadku stwierdzenia, że Rejestrujący się nie spełnia warunku o którym mowa w §1. W takim przypadku Usługodawca niezwłocznie po dokonanej weryfikacji przesyła na wskazany w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej informację o efekcie weryfikacji oraz braku możliwości świadczenia usługi Konto Klienta.
 4. W przypadku pozytywnej weryfikacji konta, lub braku takiej weryfikacji, na wskazany w procesie rejestracji na adres poczty elektronicznej Usługodawca wysyła informację zawierającą w swojej treści dane odnoszące się do ustalonego indywidualnego Loginu i Hasła umożliwiającego dostęp do Konta Klienta oraz edytowania zawartych w nim informacji.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Konto Klienta następuje z chwilą dokonania przez Usługodawcę czynności o której mowa w pkt. 5.
 6. Założenie Konta Klienta pozostaje równoznaczne z korzystaniem przez Przedsiębiorcę z usługi Profil firmy w wersji FREE w ramach pakietów portalu.
 7. Podmiot z chwilą założenia Konta Klienta, uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji i funkcji Portalu związanych z możliwością świadczenia przez Usługodawcę Innych usług płatnych
 8. Umowa o świadczenie usługi Konto Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony. Zakończenie korzystania z usługi Konto Klienta następuje z chwilą przesłania Usługodawcy oświadczenia o treści wyrażającej wolę rozwiązania umowy o świadczenie tej usługi.

§ 8 Rodzaje Innych usług

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Przedsiębiorcy następujące usługi:
  1. Profil firmy w wybranej przez Przedsiębiorcę wersji z pośród dostępnych wersji: Free, Start, Light, Premium, Vip
  2. Baner reklamowy,
  3. Artykuł reklamowy,
  4. Linki sponsorowane
  5. Partner/ Sponsor portalu
 2. Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzenia i świadczenia innych niż wskazane w pkt. 1 usług świadczonych na rzecz Przedsiębiorcy.

Rozdział IV
Zasady płatności

 1. W przypadku, gdy Regulamin przewiduje, że świadczenie określonej usługi przez Usługodawcę nie jest bezpłatne świadczona usługa pozostaje odpłatna.
 2. Wszelkie płatności za usługi o których mowa w pkt. 1 dokonywane są w oparciu o wystawianą przez Usługodawcę fakturę VAT.
 3. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do terminowego uiszczania kwot wskazanych w fakturze VAT z tytułu świadczonej usługi.

Rozdział V
Postanowienia końcowe, zmiana Regulaminu

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w szczególności poprzez wprowadzenie w jego treści dodatkowych postanowień w przypadku: zmiany przepisów prawa wymagających wprowadzenia zmiany w treści Regulaminu; zmiany sposobów i warunków zawierania umów o świadczenie usług; zmiany siedziby, danych adresowych Usługodawcy; zmiany profilu działalności Usługodawcy; wprowadzenie nowych usług, udogodnień związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i realizacją umów.